Konkurs ofert na najem budynku — Lubartów, ul. Słowackiego 21 - SM Ryki
Spółdzielnia Mleczarka Ryki
10.11.2023
Konkurs ofert na najem budynku — Lubartów, ul. Słowackiego 21
 1. Wynajmującym jest Spółdzielnia Mleczarska RYKI, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki.
 2. Charakterystyka przedmiotu najmu: nieruchomość położona w Lubartowie przy ul. Słowackiego 21, o numerze ewidencyjnym 473, o powierzchni gruntu 5.563 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym piętrowym o pow. 530 m2, budynkiem produkcyjnym o pow. 380 m2, budynkiem biurowym piętrowym o pow. 414 m2, wiatą magazynową o pow. 84,5 m2, portiernią oraz wiatą magazynową o pow. 430 m2, pomieszczeniem garażowym wraz z kanałem o pow. 75 m2.
 3. Przedmiotem ogłoszenia jest oddanie w najem opisanej w ust. 2 nieruchomości wraz z budynkami i budowlami, z przeznaczeniem na dalszy jej najem lub dla potrzeb własnych najemcy. Budynek wyposażony jest w centralne ogrzewanie, instalacje wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną.
 4. Pisemne oferty należy składać osobiście w siedzibie prowadzącego procedurę pokój nr 1 (sekretariat) lub nadesłać pocztą w zamkniętych kopertach do dnia 17 listopada 2023 roku do godz. 12.00. na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta na najem lokalu w Lubartowie, ul. Słowackiego 21. Nie otwierać przed dniem 17.11.2023 r., godz. 12:00”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2023 roku w siedzibie prowadzącego procedurę o godz. 12:00. Odpowiedź na złożone oferty zostanie udzielona w terminie do 5 dni po otwarciu kopert i stwierdzeniu ważności oferty.
 5. Oferta musi zawierać:
  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru z Załącznika nr 1 do ogłoszenia;
  2. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy,
  3. oświadczenie o zapoznaniu z przedmiotem najmu tj. stanem technicznym lokalu, z treścią ogłoszenia o przetargu i projektem umowy oraz, że akceptuje je bez zastrzeżeń.
 6. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin budynku, który można będzie obejrzeć w dniu 15 listopada 2023 r. o godzinie 12.00. Istnieje możliwość obejrzenia budynku poza w/w terminem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 81 889 08 25 lub 533 999 044.
 7. Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 8. Otwarcie ofert:
  1. komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie wynajmującego;
  2. oferty oceniane będą pod względem wymogów formalnych zaś za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższa proponowana wysokość czynszu za miesiąc najmu;
  3. wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.smryki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie wynajmującego.
 9. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni.
 10. Jeżeli oferenci zaoferują tą samą wysokość czynszu najmu, wynajmujący przeprowadzi między tymi oferentami licytację ustną.
 11. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania z sześciomiesięcznym okres wypowiedzenia.
 12. Stawka czynszu najmu, nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za energię elektryczną, kosztów ogrzewania, zużycie wody oraz opłat za wywóz nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych.
 13. Zawarcie umowy najmu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Najemcy (podatek od nieruchomości).
 14. Wszelkie pytania w sprawie postępowania można przesyłać pod adres e-mail: wjonski@smryki.pl lub jkowalczyk@smryki.pl
 15. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania budynku wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami konkursu i staranne przygotowanie oferty. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków konkursu i zostaną odrzucone.

Pliki do pobrania:
Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”