Ogłoszenie o konkursie ofert na zakup dystrybutora paliwa o pojemności 5 000 litrów - SM Ryki
Spółdzielnia Mleczarka Ryki
31.08.2018
Ogłoszenie o konkursie ofert na zakup dystrybutora paliwa o pojemności 5 000 litrów
 1. Sprzedającym jest Spółdzielnia Mleczarska RYKI, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest: DYSTRYBUTOR PALIWA POJ. 5’000 litrów. Cena wywoławcza 4’000 zł
 1. Pisemne oferty należy składać osobiście w siedzibie SM RYKI (sekretariat) lub nadesłać pocztą w zamkniętych kopertach do dnia 7 września 2018 roku do godz. 10.00. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta na zakup: DYSTRYBUTOR PALIWA
 1. Oferta musi zawierać: imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres zamieszkania (siedziby), oferowaną cenę zakupu.
 2. Otwarcie ofert:
  – komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2018 roku w siedzibie SM RYKI o godz. 10.00. Oferty oceniane będą pod względem wymogów formalnych zaś za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą proponowaną cenę zakupu
  – wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej smryki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie wynajmującego.
 3. Jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę zakupu, SM RYKI przeprowadzi między tymi oferentami licytację ustną.
 4. Z chwilą wybrania najkorzystniejszej oferty następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 5. Nabywcę obciążają wszelkie podatki, jakie należy zapłacić w związku z dokonywaną transakcją, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od towarów i usług Vat, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go doliczyć do ceny.

Ryki, dnia 31 sierpnia 2018 roku

/Zarząd SM RYKI/

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”