Licytacja nieruchomości - 14.08.2018 - OGŁOSZENIE - SM Ryki
Spółdzielnia Mleczarka Ryki
01.08.2018
Licytacja nieruchomości – 14.08.2018 – OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI Z SIEDZIBĄ UL. ŻYTNIA 3, 08-500 RYKI
W DNIU 14 SIERPNIA 2018 ROKU

Spółdzielnia Mleczarska Ryki (dalej: Organizator) z siedzibą ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, zaprasza do udziału w licytacji w sprawie sprzedaży wymienionych poniżej nieruchomości.

1. GRÓDEK
Prawo własności nieruchomości położonej w Gródku, gmina Baranów, składającej się z działki o nr 19, o powierzchni 1369 m2, inne tereny zabudowane, budynek murowany o powierzchni ok 50 m2 dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00044861/8.

Cena wywoławcza: 25.000,00 zł

2. LUBARTÓW
Prawo własności nieruchomości położonej w Lubartowie, przy ul. Przemysłowej, gmina Lubartów, składającej się z działki o nr 55/5, o powierzchni 0,1701 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo – warsztatowym z pomieszczeniem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 656,74 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00051034/9.

Cena wywoławcza: 318.000,00 zł

I. Warunki udziału
1. Zainteresowanych zakupem ruchomości i nieruchomości prosi się o przybycie na licytację ustną, która odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mleczarskiej Ryki ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, dnia 14 sierpnia 2018 roku o godzinie 10:00, w Sali Świetlicy SM Ryki.
2. Ustna licytacja przeprowadzona będzie odrębnie dla każdej z nieruchomości.
3. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości:
a) 1.000,00 zł w przypadku uczestnictwa w licytacji nieruchomości GRÓDEK,
b) 3.000,00 zł w przypadku uczestnictwa w licytacji nieruchomości LUBARTÓW.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PKO Banku Polskim S.A. nr 55 1020 3147 0000 8202 0113 5029 w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 roku przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku bankowym SM RYKI przed rozpoczęciem licytacji, z dopiskiem „Wadium – licytacja zakup nieruchomości ………………….” (nazwa nieruchomości). Wadium nie może zostać wpłacone gotówką w kasie Spółdzielni. W przypadku uczestnictwa w licytacji obu nieruchomości, wadium należy wnieść odrębnie dla każdej nieruchomości.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika licytacji, który wygrał licytację, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku licytacji, którą obowiązany jest on zapłacić. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z winy nabywcy, wadium nie podlega zwrotowi.
5. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 10 dni od dnia zakończenia licytacji.

II. Przebieg licytacji
1. Po otwarciu licytacji Przewodniczący Komisji Przetargowej (dalej jako Przewodniczący) przedstawia przedmiot licytacji oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób lub nazwy / firmy podmiotów, które zostały dopuszczone do licytacji.
2. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej, po czym Przewodniczący informuje uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3. W przypadku zgłoszenia się oferenta oferującego cenę równą cenie wywoławczej, Przewodniczący wzywa do postąpień.
4. Postąpienie w licytacji ustala się w wysokości: 1.000,00 zł.
5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Cena zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i dokonuje przybicia, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała licytację.
7. W przypadku, gdy żaden z uczestników licytacji nie złoży oferty większej bądź równej cenie wywoławczej Komisja Przetargowa może ogłosić kolejną licytację danej nieruchomości z możliwością obniżenia ceny wywoławczej do 50% wysokości pierwotnej ceny wywoławczej.
8. Organizator może odwołać licytację w każdym czasie bez podania przyczyny.

III. Zawarcie umowy
1. Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
2. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, w szczególności podpisania aktu notarialnego umowy kupna sprzedaży nieruchomości, zawarcie umowy nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia licytacji. Zarówno organizator aukcji, jak i uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy.
3. Nabywca Nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży.
4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umów notarialnych ponosi nabywca.
5. Nabywcę obciążają wszelkie podatki, jakie należy zapłacić w związku z dokonywaną transakcją, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od towarów i usług Vat, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go doliczyć do ceny.

 

Ryki, dnia 1 sierpnia 2018 roku

/Zarząd SM RYKI/

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”