Konkurs ofert na nabycie nieruchomości SM Ryki na cele społeczne (nr działki 563) - SM Ryki
Spółdzielnia Mleczarka Ryki
31.05.2019
Konkurs ofert na nabycie nieruchomości SM Ryki na cele społeczne (nr działki 563)

Ogłoszenie o konkursie ofert na nabycie nieruchomości Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, z siedzibą ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, z przeznaczeniem na cele społeczne

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, z siedzibą ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, ogłasza konkurs ofert na nabycie nieruchomości Spółdzielni położonej w miejscowości Zadybie Stare, gmina Kłoczew, o numerze działki 563, o powierzchni 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1Y/00020900/6, z przeznaczeniem na cele społeczne.

Do składania ofert zapraszamy podmioty, które zapewnią prowadzenie na przedmiotowej nieruchomości działalności społecznie użytecznej, w szczególności polegającej na: wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działaniu na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działaniu w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, działaniu w sferze kultury fizycznej i turystyki, działaniu w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 1. Oferty prosimy składać osobiście w SM Ryki, pokój 1 (sekretariat) lub przesłanie pocztą na adres: SM Ryki, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, w zamkniętych kopertach do dnia 18.06.2019, do godz. 10:00. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta na nabycie nieruchomości Zadybie Stare”.
 2. Oferta powinna zawierać:
  • określenie podmiotu składającego ofertę: Imię, nazwisko (nazwę), adres
  • wskazanie celu społecznego, dla którego wykorzystywana będzie przedmiotowa nieruchomość, wraz z opisem planowanych działań
  • oferowaną cena nabycia nieruchomości
  • podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019, o godzinie 10:00, natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Wyboru podmiotu dokona Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.
 5. SM Ryki zastrzega sobie możliwość wyboru oferty według swobodnego uznania. Oferty oceniane będą przede wszystkim pod kątem użyteczności społecznej zaproponowanego sposobu wykorzystania nieruchomości.
 6. SM Ryki zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w całości oraz unieważnienia konkursu, w całości lub w części, bez podania przyczyny.
Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”