Konkurs ofert na nabycie nieruchomości SM Ryki na cele społeczne (nr działki 460) - SM Ryki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Spółdzielnia Mleczarka Ryki
30.05.2019
Konkurs ofert na nabycie nieruchomości SM Ryki na cele społeczne (nr działki 460)

Ogłoszenie o konkursie ofert na nabycie nieruchomości Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, z siedzibą ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, z przeznaczeniem na cele społeczne

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, z siedzibą ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, ogłasza konkurs ofert na nabycie nieruchomości Spółdzielni położonej w miejscowości Kolechowice, gmina Ostrów Lubelski, o numerze działki 460, o powierzchni 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00054260/3, z przeznaczeniem na cele społeczne.

Do składania ofert zapraszamy podmioty, które zapewnią prowadzenie na przedmiotowej nieruchomości działalności społecznie użytecznej, w szczególności polegającej na: wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działaniu na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działaniu w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, działaniu w sferze kultury fizycznej i turystyki, działaniu w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, a także zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 1. Oferty prosimy składać osobiście w SM Ryki, pokój 1 (sekretariat) lub przesłanie pocztą na adres: SM Ryki, ul. Żytnia 3, 08-500 Ryki, w zamkniętych kopertach do dnia 18.06.2019, do godz. 10:00. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Oferta na nabycie nieruchomości Kolechowice”.
 2. Oferta powinna zawierać:
  • określenie podmiotu składającego ofertę: Imię, nazwisko (nazwę), adres
  • wskazanie celu społecznego, dla którego wykorzystywana będzie przedmiotowa nieruchomość, wraz z opisem planowanych działań
  • oferowaną cena nabycia nieruchomości
  • podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019, o godzinie 10:00, natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Wyboru podmiotu dokona Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.
 5. SM Ryki zastrzega sobie możliwość wyboru oferty według swobodnego uznania. Oferty oceniane będą przede wszystkim pod kątem użyteczności społecznej zaproponowanego sposobu wykorzystania nieruchomości.
 6. SM Ryki zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w całości oraz unieważnienia konkursu, w całości lub w części, bez podania przyczyny.
Polski
English
PROW 2014–2020