2002 - SM Ryki
2002

The milk collection point was roofed

Polski
English